Gå til hovedindhold

Hvis dit barn har særlige behov

På Risskov Skole arbejder vi med mange tilbud, der kan iværksættes for at inkludere elever med særlige behov eller udfordringer og bidrage til elevernes faglige og personlige udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Supplerende tilbud og muligheder for støtte og sparring på Risskov Skole 

  Formålet med supplerende undervisningstilbud er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov. De tilbud og muligheder, som der her beskrives, har alle udgangspunkt i den systemiske tænkning og i en anerkendende tankegang. Alle de tilbud, som bliver beskrevet, er funderet i et ideal om, at inklusion af elever med særlige behov eller udfordringer kan bidrage dels til elevernes faglige udvikling, dels til elevernes egen oplevelse af ligeværd og deltagelse og dels kan bidrage til de øvrige elevers udvikling. 

  Specialundervisning 

  Specialundervisning er efter den nye folkeskolelov blevet navnet for et specialpædagogisk tilbud til elever, der har over 12 støttelektioner om ugen. Inden man iværksætter specialundervisningen, arbejdes der med undervisningsdifferentiering, holddannelse, supplerende undervisning, tolærerordning og undervisningsassistenter. 

  Læseløft 

  Læseløft er et tilbud til elever fra 1. til 3. klasse, som har brug for at få hjælp til at få knækket læsekoden. Det er intensiv læsetræning, som tilbydes ved læseløft, og kurset løber over et halvt år, hvor elverne har 20 minutters læsetræning 3 gange om ugen. Der er lektier til hver læsegang. 

  Holddannelse/Turbohold 

  Holddannelse er et tilbud til en gruppe af elever fra samme årgang om ekstra træning i eksempelvis matematik, stavning, læsetræning eller engelsk. Holddannelsen kan laves og tilbydes af årgangsteamet eller af skolens støttecenter. 

  AKT 

  AKT står for adfærd, kontakt og trivsel. Målgruppen for AKT-arbejdet er enkelte børn, grupper eller hele klasser, som har behov for, at en AKT-lærer støtter op om de sociale relationer for den enkelte og for gruppen. Det er med relationer, anerkendelse og det at se muligheder som fokus. I en forståelse af at konflikter, der opstår i og omkring en klasse, også skal løses i og omkring klassen, arbejdes der med: 

  • Individuelle samtaler med eleverne. 
  • Observationsperiode. 
  • Samtale med involverede lærere, SFO eller klub. 
  • Orientering om AKT-arbejdet på forældremøder. 
  • Konflikthåndtering. 
  • Forslag til arbejdsmetoder. 
  • Inddragelse af enkelte elever og deres forældre. 
  • Frikvartersstøtte. 
  • Trivselsspørgsmål. 
  • Forældrebreve. 
  • Gruppesamtaler. 
  • Handlingsplaner. 
  • Rummelighed – med fokus på, hvordan vi kommer videre. 
  • Coaching/sparring af kolleger. 

  Støttecentret 

  Skolens støttecenter tilbyder: 

  • Almindelig faglig supplerende undervisning med et fast ugentligt skema over timernes placering. Der laves nye skemaer 5 gange om året. 
  • Hjælp til prøvetagning af klassescreening. 
  • Prøvetagning af enkelte elever – efter aftale med forældrene. 
  • Ekstra lektioner kan tilbydes til de elever, som er fritaget for undervisning i eksempelvis tysk eller fransk. 
  • Støtte til brug af IT-rygsæk. 
  • Faglig sparring og støtte til lærerne. 
  • Støtte i klassen. 

  Undervisningen kan foregå både i klassen og i støttecentret. 

  Sprogstøtteundervisning 

  Skolen har en 2-sprogsvejleder, som arbejder med sparring og vejledning af kolleger. 2-sprogsvejlederen giver også direkte undervisning til 2-sprogselever i tæt samarbejde med forældre, lærere, SFO og støttecenter. 

  Specialcentermøder 

  Skolens pædagoger og lærere kan ønske at få sparring omkring en elev eller elevgruppe på et specialcentermøde. Til et sådant møde deltager en fra skolens ledelse, støttecenterkoordinator og skolens psykolog som faste medlemmer. Forældrene skal være orienteret om, at mødet holdes. 

  Netværksmøder 

  På et netværksmøde deltager forældre, ledelse, støttecenterkoordinator, psykolog, lærere og pædagoger. Andre kan indkaldes efter behov. Der indkaldes til mødet med en dagsorden, og der skrives referat af mødet.  

  Sidst opdateret: 15. november 2023