Gå til hovedindhold

Specialklasse

På Risskov Skole er specialklasserne sammensat, så der sikres det bedste fokus på den enkelte elevs faglige, som specifikke vanskeligheder.

 • Læs op

Indhold

  Beskrivelse af specialklasserne på Risskov skole 

  Målgruppe 

  Alle specialklasser er sammensat med udgangspunkt i elevernes undervisningsfaglige og udviklingsmæssige behov. Således sikres fokus på såvel elevernes faglige, som specifikke vanskeligheder.  

  I alle klasser har eleverne forskellige vanskeligheder. Der kan være tale om generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsvanskeligheder, kontaktvanskeligheder, læse-stavevanskeligheder og sociale vanskeligheder. Specialklasserne er en del af Aarhus Kommunes samlede specialpædagogiske undervisningstilbud. Specialklasser organiseres og betjenes af PPR. Enhver henvisning til specialklasse sker via PPR/visitationen.  

  Elever pr. klasse  

  7-8 elever. 

  Fysiske rammer  

  Klassens fysiske rammer er blandt normale klasser på skolen, og de deltager så vidt muligt i skolens sociale liv. Når det er fagligt og socialt muligt, har vi mulighed for at inkludere i en af skolens øvrige klasser. Denne inklusion kan foregå i enkelte fag. 

  Klassen er indrettet med borde med delvis afskærmning og et fællesbord i midten af lokalet. 

  Der er smartboard på væggen, og hver enkelt elev har en bærbar computer stillet til rådighed med støtteprogrammer svarende til en IT-rygsæk. 

  Hver elev i alle klasserne har deres egen arbejdsplads, der kan veksles mellem individuel og fælles undervisning.  

  Undervisning og fritid  

  Undervisningens indhold: Undervisningen tilbydes i henhold til den til enhver tid gældende folkeskolelov, bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, samt gældende bekendtgørelse om undervisningstimetal i folkeskolen. Der undervises som udgangspunkt i hele folkeskolens fagrække. Som udgangspunkt deltager eleverne i såvel nationale test, som folkeskolens afgangsprøver.  

  Det overordnede mål med undervisningen er: 

  • At eleverne opnår mulighed for at udvikle sig, trives og lære. 
  • At eleverne tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, således at alle bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og blive rustede til at deltage aktivt i samfundet.  
  • At elevernes forskellige forudsætninger og forskellige måder at lære på tilgodeses, ved at undervisningen målrettes den enkelte, eksempelvis via holddeling.  

  Undervisningens tilrettelæggelse 

  Der tages til enhver tid udgangspunkt i elevernes forudsætninger. Der etableres forudsigelige rammer for undervisningen og frikvartererne, bl.a. gennem brugen af specialpædagogiske hjælpemidler. Hverdagen er struktureret og voksenstyret. Der er som udgangspunkt en pædagog og en lærer til stede i alle timer i undervisningen. De er fast tilknyttet den enkelte klasse. 

  I frikvartererne er der altid en voksen til stede i klassen. Hver morgen er der fælles gennemgang af skemaet for dagen, så alle ved, hvad der skal ske.  

  Klassens lektioner følger ikke nødvendigvis resten af skolens, da der er mulighed for at tilrettelægge dagen ud fra den enkelte elevs arbejdsrytme og dagsform. Undervisningen veksler mellem at arbejde i en gruppe og individuelt. Eleverne har egen arbejdsplads, hvor de har ro til at arbejde individuelt. Der er fokus på den enkelte elevs nærmeste udviklingszone. Den enkelte elevs indlæring støttes bl.a. ved hjælp at visuelle støttesystemer, stopure og IT. IT er en væsentlig del af både den fælles og individuelle undervisning.  

  Der arbejdes med handlestrategier for den enkelte elev i forhold til både faglige og sociale mål. Der er i afdelingen stort fokus på holddeling, hvor intentionen er at sammensætte eleverne efter nogle faglige kriterier for at tilbyde dem nogle undervisningsforløb, der gerne skulle understøtte den enkeltes læring bedst muligt. Vi er opmærksomme på, at dette ikke må ske på bekostning af elevens øvrige relationer eller trivsel.  

  Lærere og pædagoger  

  Som udgangspunkt er personalet specialuddannet eller har et omfattende kendskab til special pædagogik. Det er en forudsætning, at personalet har kompetencer inden for såvel ledelse af grupper, relationer, fagdidaktik og specialpædagogiske undervisningsteknikker og metoder som eksempelvis brug af visuelle støttesystemer. Personalet har kendskab til konfliktløsning og forebyggelse af konflikter. Lærere og pædagoger i specialklasserne har erfaringer med at håndtere udfordringer i forbindelse med bl.a. adfærds- og kontaktformer. Personalet har kendskab til at søge viden om specialpædagogiske problemstillinger og derudfra forholde sig til udviklingsproblemer og relevante undervisningsprincipper. Personalet tilbydes løbende opkvalificering, så de nødvendige kompetencer er til stede.  

  Elevplaner og Pædagogiske handleplaner  

  Der udarbejdes en elevplan minimum en gang om året. Mindst to gange årligt tages eleven op på teammøde, og elevplanen justeres. Elevplanen bruges i alt arbejde omkring eleven både i skole-hjem-samarbejdet og samarbejdet med eksterne parter, PPR og socialforvaltningen. Hvert år redigeres alle elevplaner endeligt senest 1. oktober. Elevplanen udgør sammen med en beskrivelse af klassen og evt. kommentarer fra forældrene ”Statusbeskrivelsen”, som sendes til PPR og elevens distriktsskole. Om efteråret afholdes skole-hjem-samtaler, hvor statusbeskrivelsen og elevplanen præsenteres for forældrene. Forældrene har mulighed for at kommentere på statusbeskrivelsen, så deres kommentar kommer frem til PPR og distriktsskolen. Pædagogiske handleplaner laves løbende og efter behov. De skal bruges i det daglige konkrete arbejde i samarbejde med eleven i forhold til kortsigtet målsætning og evaluering.  

  Skole-hjem-samarbejdet  

  Hver elev i specialklasserne har en primær kontaktperson. Kontaktpersonen er den, der har den tætteste kontakt til hjemmet, deltager i møder med hjemmet og eksterne samarbejdspartnere. Der kommunikeres via Aula. Som forældre kan man regne med, at personalet læser mails på Aula mindst en gang om dagen på hverdage. Der afholdes skole-hjem-samtaler og forældremøde 2 gange om året. Derudover er der kontakt efter behov, enten ved møde, samtale eller pr. telefon.  

  Forventninger til elev/forældre 

  Vi har nedenstående forventninger til elev/forældre, når man starter i specialklassen på Risskov Skole:  

  • Møder til tiden 
  • Møder udhvilet  
  • Medbringer taske, som er pakket til at klare en skoledag 
  • Eleven følger Risskov Skoles regler 
  • Som udgangspunkt deltager eleven i Risskov Skoles årlige traditioner 
  • Respektfuld tillidsfuld og åben omgangstone i vores forældresamarbejde. 

  Det daglige læringsmiljø 

  Elever i specialklasse på Risskov Skole kommer til at indgå i et skolemiljø, hvor der er en let stemning, og hvor humor og relations-arbejde mellem eleverne og mellem voksen-elev vægtes højt. Vi erfarer ofte, at eleven er nederlagspræget og ikke ønsker at investere i relationerne. Vi mener, at det er relationen, som primært kan bære elevens faglige såvel som sociale udvikling. 

  Eleverne kan altid komme til de voksne med både skolefaglige, sociale eller personlige problemstillinger.  

  Vi taler åbent om vores udfordringer og styrker, vi gerne besøger hinanden hjemme, så vi får et bredere og mere nuanceret billede af hinanden. 

  I specialklasserne har vi respekt for hinanden, og vi tolererer ikke mobning. Det skal være rart, trygt og sjovt at gå i specialklasse på Risskov Skole. 

  Fokus på overgange - Velkommen i specialklasse  

  Når et barn er visiteret til skolens specialklasse, vil der på indslusningsmødet blive indgået konkrete aftaler mellem hjem og skole om opstart i klassen, kontaktpersoner blandt personalet og andet, der kan sikre en god skolestart for eleven.  

  • Indslusningsmøder: Når en elev er visiteret til en specialklasse, afholdes indslusningsmøde på skolen. På indslusningsmødet orienteres forældrene om det specialpædagogiske tilbud, og der udveksles oplysninger på en sådan måde, at de modtagende lærere, pædagoger og PPR-psykolog får de bedste betingelser for at arbejde med eleven. Formålet med mødet er desuden at etablere et godt grundlag for det fremtidige skole-hjem-samarbejde, samt at fremme samarbejdet mellem skole, fritid, socialforvaltning og øvrige relevante instanser. Indslusningsmødet danner basis for det første udkast til elevplanen, som det pædagogiske personale udarbejder i forlængelse af indslusningsmødet.   
  • Statusmøder: Den årlige re-visitation forberedes ved, at personalet i specialklassen udfylder statusskema. Statusmøder afholdes, hvis der er overvejelser om, at undervisningstilbuddet bør ændres eller ophøre. Statusmøder kan ligeledes afholdes, hvis forældre, specialklassen/ledelsen på skolen, ledelsen på elevens distriktsskole eller PPR ønsker en drøftelse af nye tiltag. Afholdelse af statusmøder foregår i et samarbejde mellem PPR-psykologen og skolen, hvor barnet går i specialklasseskole. 

  Inklusion af specialklassernes elever i skolens almene klasser  

  Specialklasserne er bevidst fysisk placeret som en del af skolens almindelige afdelinger for at styrke samarbejdet mellem lærere og pædagoger på tværs af special- og almindelige klasser, til gensidig gavn for hinanden. Hvis en elev fra specialklassen ønsker at deltage i enkelte fag i en almindelig klasse, eller hvis elevens lærere og pædagoger ser det som en god udfordring for eleven, og forældrene er enige, tages der kontakt til den relevante klasse. Eleven støttes så vidt muligt af personale fra specialklassen i processen. For at sikre en succes, er der forskellige faktorer, der kan være afgørende. Det kan være faktorer som fag, antal lektioner, den modtagende klasse o.a. Faktorerne er individuelle fra elev til elev og forskellige fra hver enkelt modtagende klasse. Der er stort fokus på at sikre succes, som igen kan være meget individuel. For nogle elever er det en succes at deltage i arrangementer på skolen, for andre er det succes at blive en del af en stor klasse og blive fagligt stimuleret i et fællesskab. 

  Andet specialpædagogisk betjening 

  Alle specialklasser har tilknyttet psykologbistand fra PPR. Den tilknyttede psykolog har til opgave at følge elevernes udvikling og involvere øvrige faggrupper, hvis det skønnes nødvendigt. Læsekonsulenterne i PPR tilbyder vejledning til lærerne i forhold til specialklasseelever, hvor de specifikke læsevanskeligheder er en del af problemstillingen. Tale-hørekonsulenterne kan inddrages ved henvisning til talepædagogisk bistand. Tale-hørekonsulenterne tilbyder desuden vejledning vedr. generelle tale-sprogproblemer. Som forældre kan man selv henvende sig til PPR. Mindst en gang om året tages stilling til, om undervisningstilbuddet i specialklassen bør fortsætte, ændres eller ophøre. Emnet tages op i forbindelse med den årlige statusdrøftelse, hvor PPR-psykologen medvirker. PPR-psykologen bidrager i samarbejdet omkring eleverne i specialklassen, så der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og særlige behov. Psykologen kan inddrages i forbindelse med supervision af personale.  

  Transport  

  Ved indskrivningen tages der stilling til barnets transportbehov. Der tages udgangspunkt i, at eleven i videst muligt omfang klarer transporten selv. Der vil blive taget stilling til behovet i forbindelse med den årlige status. Den daglige drift aftales mellem skolen og transportfirmaet. På Risskov Skole varetages den overordnede koordination i forhold til befordring af skolens personale. 

  Netværksmøder  

  Når der konstateres trivsels- og/eller udviklingsmæssige vanskeligheder hos et barn i Aarhus Kommune, kan der afholdes et netværksmøde. På netværksmødet kan forældre og professionelle omkring barnet mødes i et tværfagligt netværk og drøfte, hvordan barnet eller den unge bedst støttes og hjælpes. De voksne tager hver især ansvar for deres del af opgaven. De professionelle er fagpersoner fra såvel socialforvaltningen som Børn og Unge. 

  Færdig med skolen  

  Alle unge tilknyttes en UU-vejleder. UU er Ungdommens Uddannelsesvejledning Der kan her være mulighed for at få sin undervisning i andre klasser både med henblik på et højere fagligt niveau og muligheden for at møde flere jævnaldrende og blive socialt udfordret. Der kan i samarbejde med elev, forældre og skole fokuseres på få udvalgte fag, hvor målet er at afslutte med Folkeskolens afgangsprøve (FSA). Det er også muligt at få afprøvet konkrete jobmuligheder gennem praktikophold, brobygning eller uddannelsesmuligheder gennem præsentationskurser på fx Teknisk Skole. Den slags tiltag koordineres af UU-vejleder efter elev/forældre ønske. Elever, forældre og lærere skriver i fællesskab de obligatoriske uddannelsesplaner i samarbejde med skolens UU-vejleder, hvor der laves en handleplan for de sidste år på skolen og mulighederne efter Risskov Skole. 

  Udarbejdet af specialklasseteamet på Risskov Skole 

  Sidst opdateret: 15. november 2023